יום ראשון, 14 בפברואר 2016

כיצד מקבלים רישיון נוטריון : עו"ד יפית לוי

כיצד מקבלים רישיון נוטריון : עו"ד יפית לוי 

על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:
עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר

החוק המסדיר את העניין:-
חוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976.( להלן: “החוק")
תקנות הנוטריונים, התשל"ז – 1977. (להלן: “התקנות").

מי מוסמך להעניק רשיון נוטריון ?
במשרד המשפטים קיימת מחלקה לרישוי נוטריונים המטפלת בבקשות להענקת רשיון נוטריון, ומרכזת את פעילותה של ועדה הרישיונות בהתאם לחוק.

ועדת הרישיונות:-
ועדה בה חברים 7 אנשים:
יו"ר : מנכ"ל משרד המשפטים, הממונה ע"י שר המשפטים, ומנהל את ישיבות הועדה.
2 נציגים מלשכת עורכי-הדין.
3 נציגי ציבור
חבר ועדה שהוא נוטריון.

התכנסות ועדת הרישיונות:
ועדת הרישיונות מתכנסת פעמיים בשנה, ודנה בבקשות למתן רישיון לנוטריון, של מבקשים העומדים בתנאים הקבועים בחוק.

אופן קבלת החלטות בוועדה:-
החלטות מתקבלות ברוב קולות של חבריי הועדה, כשהיו"ר מכריע במקרה של מספר קולות שווה.

הגשת בקשה לקבלת רשיון נוטריון:-
בתקנה 30 לתקנות קבוע כיצד להגיש את הבקשה, ואיזה מסמכים יש לצרף.

תנאיי כשירות לקבלת רשיון נוטריון:-
מי שעומד בכל התנאים, במצטבר, הבאים:
הוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל
הוא חבר בלשכת עורכי-הדין
הוא עו"ד שעסק במקצוע של עו"ד 10 שנים לפחות: מתוכן חמש וחצי שנים לפחות, בישראל.
או
שנתיים מהן לפחות בישראל, והגיש בקשה לרשיון תוך 7 שנים מהיום בו היה לראשונה תושב ישראל
הוא לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית שיש בה קלון.
הוא לא הוצא ולא הושעה מלשכת עורכי הדין בישראל על פי פסק דין סופי בהליכים משמעתיים, כפוף לסייגים הקבועים בחוק, בתקנות ובנוהל שקבעה הועדה.
ועדת הרישיונות מצאה אותו ראוי להיות נוטריון.
הוא השתתף בהשתלמות נוטריונים , במוסד מוסמך ע”י הוועדה. (השתלמות בתשלום).
לא מתנהלת נגדו חקירה פלילית ו/או משמעתית.
לא מתקיימים נגדו הליכים פליליים ו/או משמעתיים תלויים ועומדים.

שיקול הועדה מיהו עו"ד הראוי להיות נוטריון:-
סעיף 2(א) (5) לחוק מקנה לועדה שיקול דעת רחב בנוגע להתאמתו של מבקש לשמש כנוטריון.
  
פרסום ברשומות ובאתר משרד המשפטים:-
באתר משרד המשפטים וברשומות יפורסמו שמות המבקשים, שהוועדה קבעה שהם כשירים לקבל רישיון נוטריון.

האם ניתן להתנגד להחלטת הועדה ?
ניתן להגיש התנגדויות 30 ימים מיום הפרסום ברשומות.

פנקס הנוטריונים:-
מי שהועדה מצאה אותו כשיר לשמש כנוטריון, ולא הוגשו התנגדויות בנוגע אליו, בפרק הזמן הקבוע בחוק, יזומן למחלקת רישוי נוטריונים במשרד המשפטים , שם יחתום בפנקס הנוטריונים.

אגרות:-
יש לשלם אגרת רישיון וכן אגרת נוטריון שנתית.
          
יפית לוי , עו"ד ומגשרת
050-7680636
פקס': 077-3179176